Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), vzájemná práva a p ovinnosti vzniklé na základě smlouvy, jejímž předmětem je plnění dle čl. 2 těchto VOP (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi společností 4stones, s.r.o., IČ: 29002303, sídlem Ke Školce 1319/F, 252 19 Rudná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159132 (dále jen „4stones“), (dále jako „Společnost“), a fyzickou či právnickou osobou, která si objednala Vstupenku(dále jen „uživatel“).
 2. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb uživateli ze strany Společnosti, jenž spočívají v umožnění přístupu uživatele k obsahu označeném FINfest online (dále jen „FINfest online“) za podmínek specifikovaných těmito VOP a Smlouvou.
 3. Obsah FINfest online bude zpřístupěn na webech FINfest.online, Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz dle volby Společnosti. Přístup k tomuto obsahu může být podmíněn registrací uživatele a nákupem vstupenky, jež byla zakoupena v souladu s těmito VOP, nebo pořízením tzv. Partnerské vstupenky (dále jen „Vstupenky“ či „Vstupenka“).
 4. Ceny Vstupenek uvedených na těchto webových stránkách finfest.online (dále jen „webové stránky“) jsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 OZ. Vyplněním formuláře a jeho odesláním uživatel akceptuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu citovaného ustanovení OZ a smlouva je tímto uzavřena. Učiněním návrhu na uzavření smlouvy uživatel dává souhlas s těmito VOP, jenž tvoří v souladu s § 1751 OZ nedílnou součást Smlouvy.
 5. Vstupenka na FINfest online může uživatelům nabízena v kombinaci se vstupenkou na fyzické konference FINfest (FINfest EFPA). Pro účast na fyzické konferenci FINfest (FINfest EFPA) platí zvláštní Obchodní podmínky.
 6. Ceny Vstupenek jsou na webových stránkách uvedené bez DPH v zákonné sazbě, přičemž Vstupenka není daňovým dokladem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Společnost si vyhrazuje právo na změnu programu FINfest online. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují (uživatel FINfest online, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle § 1837 písm. j) OZ nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času. Společnost si vyhrazuje právo vstupenky konkrétním osobám neprodat nebo těmto osobám již zakoupené vstupenky vrátit.
 8. Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok uživatelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci. Uživatel dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní; pořizování vlastních audio-video záznamů v průběhu FINfest online je zakázáno. Jsou-li součástí vstupenky také další benefity, platí pro jejich využití obchodní podmínky poskytovatelů těchto benefitů.
 9. Za obsah přednášek, workshopů a panelových diskusí v rámci FINfest online odpovídají jednotliví řečníci a jejich mateřské organizace.
 10. Součástí těchto VOP je také souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený níže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a elektronická adresa) na webových stránkách dává uživatel souhlas ke zpracování jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl na webové stránce, byly zpracovávány Společností 4stones, s.r.o., IČ: 29002303, sídlem Ke Školce 1319/F, 252 19 Rudná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159132, která je správcem  ve smyslu čl. 26 GDPR, a to na dobu neurčitou do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Současně souhlasí s tím, že v souvislosti s akcí FINfest online pořádanou Společností může být pořizován kamerový záznam, záznamy obrazovky a fotografie, kdy tyto mohou být použity za účelem propagace FINfest online, pro účely reklamní či redakční, s čímž uživatel vyslovuje tímto souhlas.

Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho uvedené osobní údaje byly Společností jakožto správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) zpracovány pro účel doručení vstupenky a zasílání veškerých informací o FINfest online. Dále pak za účelem propagace dalších služeb nabízených Společností (zejména konference FINfest / FINfest EFPA a odborných webů). Tato obchodní sdělení může uživatel zrušit, a to zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu info@4stones.cz.

 

V případě zájmu uživatele o pořízení Partnerské vstupenky uživatel souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje uvedené ve formuláři žádosti o Partnerskou vstupenku předány dalším uživatelem vybraným zpracovatelům – partnerům FINfest online – uvedeným ve formuláři žádosti o Partnerskou vstupenku, a to za účelem nabízení obchodu a služeb. Odpovědnost za takto předané osobní údaje nese uživatelem vybraný zpracovatel – partner FINfest online.

 

Společnost jakožto správce osobních údajů i zpracovatelé mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu.

Udělením svého souhlasu zároveň uživatel potvrzujete, že byl obeznámen se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných Společností.

Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s právem na přístup ke svým osobním údajům a na opravu osobních údajů, jakož i s dalšími právy uvedenými v článku 15 a násl. GDPR, zejména:

 • poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na emailové adrese info@4stones.cz, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
 • výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto zpracováním správci osobních údajů,
 • správce osobních údajů se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky;
 • osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
 • pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může: požádat společnost o vysvětlení, požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, nevyhoví-li společnost, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17,
 • právo vznést námitku, obrátit se kdykoli s žádosti či stížnosti týkající se zpracování osobních údajů na správce, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů jako příslušný dozorující orgán.